SUPPORT B.O.M.B., the first book of my poetry / PODPORTE prvú knihu mojej poézie ´bomba´

(EN) B.O.M.B. is Ballade of My Body. It is a music-movement-poetry performance inspired by my poems. The performance is closely intertwined with the very first publication of the book including a collection of my poems. I have been writing these for over 10 years now, often dealing with and exploring the topics of the body through my poetry. The book as well as the performance are made in collaboration with Silver Bosch, a visual artist, a graphic designer, an activist and a performer. The whole project was born out of our professional as well as personal passions, which intertwine in a commonly found and further created space – the book and the performance B.O.M.B. It is my passion for performance, music, movement and writing poetry and Silver´s passion for books, materials, visual art and performance-making process.

To make my book, our dream and our common space, a reality, we are making a crowdfunding campaign. If you would like to support the publication of the book B.O.M.B. please visit THIS LINK (runs from 31 May until 16 July) where you can also read more about the book, its birth and its content.

With love & gratitude, Dorota & Silver

(SK) BOMBA je Balada o Mojom Tele. Ide o hudobno-pohybovo-básnické predstavenie inšpirované mojou poéziou. Predstavenie je úzko späté s prvým vydaním knihy obsahujúcej výber z mojich básní. Poéziu píšem už viac ako 10 rokov. Častou témou v mojich básňach je telo, prostredníctvom písania ju skúmam. Kniha aj predstavenie sú vytvorené v spolupráci so Silver Bosch, vizuálnym umelcom, grafikom, aktivistom a performerom. Tento projekt sa zrodil z našich profesionálnych aj osobných vášní, ktoré sa pretínajú v našom spoločne nájdenom a naďalej vytváranom priestore – v knihe a v predstavení BOMBA. Je to moja vášeň pre performance, hudbu, pohyb a písanie poézie a Silverova vášeň pre knihy, materiály, vizuálne umenie a proces tvorby predstavenia.

Na to, aby sa moja kniha, náš spoločný sen a priestor, stali skutočnosťou, sme vytvorili crowdfundingovú kampaň. Ak by ste chceli vydanie knihy BOMBA podporiť, prosím prejdite NA TENTO LINK (aktívny od 31. mája do 16. júla), kde si môžete podrobnejšie prečítať aj o samotnej knihe, jej zrode a jej obsahu.

S láskou a vďačnosťou, Dorota & Silver

photo & design: Silver Bosch, 2023

I perform MUSIC because I fell in love with the flauto traverso.

I move because MOVEMENT connects me to the body.

I write POETRY to understand the soul.

(EN) This space encompasses some of my works which are based on music, movement and poetry, often intertwining elements of these fields into one. One is born from the other one, one is reflecting the other, the other inspires the one. Music is movement and movement is poetry. Poetry is movement and movement is music. Music is poetry and poetry is music.

(SK) Tento priestor obsahuje časť mojej tvorby, ktorej základom je hudba, pohyb a poézia, pričom elementy každej oblasti sú prepletené do jednoty, celku. Jedno sa rodí z druhého, jedno odráža druhé, druhé inšpiruje prvé. Hudba je pohyb a pohyb je poézia. Poézia je pohyb a pohyb je hudba. Hudba je poézia a poézia je hudba.

It can all make sense and it can all be non-sense in the realms of the audible, the perceptible, the tangible. And it can all be born, grow and live in both the worlds of the sensual and the sensible. This space is my world. Welcome.

Všetko to môže dávať zmysel a zároveň všetko to môže byť nezmysel v ríši počuteľného, vnímateľného a hmatateľného. A všetko sa to môže zrodiť, rásť a žiť v oboch svetoch, zmyselného aj rozumového. Tento priestor je môj svet. Vitajte.

photo: Renzo Sgolacchia, 2023
photo: Martina Zuzana Šimkovičová, 2022
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star